مطالب توسط Admin 2

تشخیص یا قضاوت

  قضاوت برای تشخیص یا قضاوت برای ارزش گذاری: قضاوت برای تشخیص، فعالیتی است با ذهن باز و بدون تعصب. تشخیص دهنده با بررسی شواهد موجود به تحلیل و بررسی واقعیت می پردازد. و در این تعریف منظور از واقعیت چیزی است که تشخیص دهنده با حواس پنج گانه خود قادر به درک آنهاست. اینگونه […]