حواستون به رابطه هاتون هست؟ حواستون به حالت یا حالش توی رابطه هست؟
سه بخش مهم و ضروری در روابط را بشناسیم.